wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Devexpert
  NIP: 727-261-94-21

 • E-mail:sklep@twojeozdabianie.pl
 • Telefon519-315-478
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin okresla ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób swiadczenia uslug droga elektroniczna i sprzedazy prowadzonej za posrednictwem Sklepu Internetowego www.twojeozdabianie.pl przez Devexpert Kamil Surowiak, ul. Jeczmienna 7, 94-202 Lódz.
 2. Kontakt z Uslugodawca odbywa sie poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej sklep@twojeozdabianie.pl;
  2. telefonicznie pod numerem +48 519 315 478
  3. formularz zgloszeniowy dostepny pod adresem http://twojeozdabianie.pl/contact_us.php
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostepny w witrynie internetowej http://www.twojeozdabianie.pl, w sposób umozliwiajacy Uzytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tresci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nosniku w kazdej chwili.


II. Definicje
Uzyte w Regulaminie pojecia oznaczaja:
 1. Dni robocze – sa to dni od poniedzialku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bedaca osoba prawna, której przepisy szczególne przyznaja zdolnosc prawna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, a przedmiot tej umowy nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie jest związany ze specjalizacją wynikającą z ewidencji CEIDG)
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, której zakup wiąże się z przedmiotem działalności, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Konto – przydzielona danemu Klientowi czesc Sklepu Internetowego, za pomoca którego Klient moze dokonywac okreslonych dzialan w ramach Sklepu Internetowego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Rejestracja – jednorazowa czynnosc, polegajaca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostepnionego przez Sprzedawce na stronie Sklepu internetowego;
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za posrednictwem których Klient moze w szczególnosci skladac Zamówienia;
 10. Sprzedawca - Kamil Surowiak wpisany do ewidencji dzialalnosci gospodarczej przez Prezydenta Miasta Lodzi pod numerem 55643 prowadzacy dzialalnosc gospodarcza Devexpert Kamil Surowiak przy uliczy Jeczmiennej 7 94-202 w Lódzi, NIP: 727-261-94-21, REGON 100838243
 11. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostepny przy kazdym z prezentowanych produktów;
 12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Umowa sprzedazy – umowa sprzedazy Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiedzy Sprzedawca a Klientem;
 14. Uslugi – uslugi swiadczone przez Sprzedawce na rzecz Klientów droga elektroniczna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 16. Ustawa o swiadczeniu uslug droga elektroniczna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Zamówienie – oswiadczenie woli Klienta, zmierzajace bezposrednio do zawarcia Umowy sprzedazy, okreslajace w szczególnosci rodzaj i liczbe Towaru.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest mozliwe pod warunkiem spelnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nastepujacych minimalnych wymagan technicznych:
  1. komputer z dostepem do Internetu,
  2. dostep do poczty elektronicznej,
  3. przegladarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  4. wlaczenie w przegladarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza kazda czynnosc Klienta, która prowadzi do zapoznania sie przez niego z tresciami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiazany jest w szczególnosci do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania tresci zabronionych przez przepisy prawa, np. tresci propagujacych przemoc, znieslawiajacych lub naruszajacych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zaklócajacy jego funkcjonowania, w szczególnosci poprzez uzycie okreslonego oprogramowania lub urzadzen,
  3. niepodejmowania dzialan takich jak: rozsylanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciazliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich tresci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie wlasnego uzytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiazujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a takze z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Uslugi
 1. Sprzedawca umozliwia za posrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezplatnych Uslug polegajacych na:
  1. przegladaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  3. udostepnianiu interaktywnego formularza umozliwiajacego Klientom zlozenie Zamówienia w Sklepie,
  4. swiadczeniu uslugi Newsletter,
  5. udostepnianiu interaktywnego formularza umozliwiajacego Klientom kontakt ze Sprzedawca,
  6. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
 2. Wskazane w pkt. 1 Uslugi swiadczone sa przez Sprzedawce 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowa:
  1. o swiadczenie uslugi polegajacej na przegladaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila zamkniecia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  2. o swiadczenie uslugi polegajacej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila przeslania przez Klienta zadania usuniecia Konta lub skorzystania z przycisku „Usun Konto”,
  3. o swiadczenie uslugi polegajacej na udostepnianiu interaktywnego formularza umozliwiajacego Klientom zlozenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila zlozenia Zamówienia,
  4. o swiadczenie uslugi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila przeslania przez Klienta zadania usuniecia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania sie za pomoca linku znajdujacego sie w tresci wiadomosci wyslanej w ramach uslugi Newsletter,
  5. o swiadczenie uslugi polegajacej na udostepnianiu interaktywnego formularza umozliwiajacego Klientom kontakt ze Sprzedawca jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawce,
  6. o swiadczenie uslugi polegajacej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila dodania opinii.
 4. Usluga prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostepna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja nastepuje poprzez wypelnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostepnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. Warunkiem Rejestracji jest wyrazenie zgody na tresc Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiazkowe.
 6. Klient ma mozliwosc otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomosci przesylanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usluga Newsletter). W tym celu nalezy podac prawidlowy adres poczty elektronicznej lub aktywowac odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w kazdym czasie moze odwolac zgode na przesylanie informacji handlowych. Newsletter jest przesylany przez Sprzedawce wylacznie do Klienta, który dokonal subskrypcji.
 7. Klient ma mozliwosc zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszacych sie m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodajac wypowiedzi oswiadcza, ze posiada wszelkie prawa do tych tresci, a w szczególnosci autorskie prawa majatkowe, prawa pokrewne oraz prawa wlasnosci przemyslowej.
 8. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient moze zostac poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 9. Wypowiedzi powinny byc zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumialy, nadto nie moga zawierac tresci bezprawnych.
 10. Wypowiedzi nie moga naruszac obowiazujacych przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególnosci nie moga miec charakteru znieslawiajacego, naruszac dóbr osobistych lub stanowic czynu nieuczciwej konkurencji.
 11. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi sa rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 12. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraza zgode na nieodplatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawce, a takze dokonywanie opracowan utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowien niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuniecia naruszen z wyznaczeniem stosownego terminu moze rozwiazac umowe o swiadczenie Uslug z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 14. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki kazdorazowo zostana podane na stronach internetowych Sklepu.
 15. Promocje w Sklepie nie podlegaja laczeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


V. Procedura zawarcia Umowy sprzedazy
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególnosci ich opisy, parametry techniczne i uzytkowe oraz ceny, stanowia zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem zlozenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem zlozenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
 4. Warunkiem zlozenia Zamówienia za posrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Za posrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia moga byc skladane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia skladane przez telefon lub poczte elektroniczna moga byc skladane od poniedzialku do czwartku w godzinach od 8:00 do 18:30; piatek w godzinach od 8:00 do 18:00, sobota w godzinach od 8:00 do 13:00.
 6. Zlozenie Zamówienia moze nastapic poprzez:
  1. wypelnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmujacego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególnosci: imie i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
  2. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomoca Konta Klienta),
  3. zlozenie Zamówienia telefonicznie wykorzystujac do tego numer telefonu podany przez Sprzedawce na stronie internetowej Sklepu, obejmujacego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególnosci: imie i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwe Towaru i jego ilosc, forme dostawy i sposób platnosci,
  4. zlozenie Zamówienia poprzez przeslanie wiadomosci elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawce na stronie internetowej Sklepu, obejmujacego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególnosci: imie i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwe Towaru i jego ilosc, forme dostawy i sposób platnosci.
 7. W celu zawarcia Umowy sprzedazy za posrednictwem Sklepu internetowego i udostepnionego w nim formularza Zamówienia nalezy, dokonac wyboru towarów, podejmujac kolejne czynnosci techniczne w oparciu o wyswietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostepne na stronie.
 8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 9. Po podaniu przez Klienta korzystajacego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbednych danych, wyswietlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie zlozonego Zamówienia. Podsumowanie zlozonego Zamówienia bedzie zawierac informacje dotyczace:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz lacznej ceny zamawianych produktów lub uslug wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jesli wystepuja),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawca,
  4. wybranej metody i terminu platnosci,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta
  8. danych do faktury
 10. W celu wyslania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tresci Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania sie z „Pouczeniem o odstapieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiazkowe oraz nacisniecie przycisku „Zamówienie z obowiazkiem zaplaty”.
 11. Wyslanie przez Klienta Zamówienia stanowi zlozenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedazy Towarów bedacych przedmiotem Zamówienia.
 12. Po zlozeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomosc e-mail potwierdzajaca wplyniecia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierajaca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 13. Nastepnie Sprzedawca przesyla na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie zlozenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oswiadczenie Sprzedawcy o przyjeciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyzej.
 14. Klienci skladajacy Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przeslanie wiadomosci elektronicznej w celu zlozenia Zamówienia powinni:
  1. podac telefonicznie lub w tresci wiadomosci elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwe Towaru sposród Towarów znajdujacych sie na stronie internetowej Sklepu i jego ilosc,
  2. wskazac sposób dostawy i forme platnosci sposród sposobów dostawy i platnosci podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podac dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególnosci: imie i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
  4. Informacja na temat calkowitej wartosci Zamówienia podawana jest kazdorazowo przez Sprzedawce ustnie po skompletowaniu calosci Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz okresleniu formy platnosci lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomosci elektronicznej. W przypadku Klientów bedacych konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca kazdorazowo po zlozeniu Zamówienia za posrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyla Klientowi potwierdzenie warunków zlozonego Zamówienia, które bedzie zawierac informacje dotyczace:
   1. opisu przedmiotu Zamówienia,
   2. jednostkowej oraz lacznej ceny zamawianych produktów lub uslug wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jesli wystepuja),
   3. sposobu kontaktu ze Sprzedawca,
   4. wybranej metody i terminu platnosci,
   5. wybranego sposobu dostawy,
   6. czasu dostawy,
   7. danych kontaktowych Klienta
   8. danych do faktury
   9. regulaminu
   10. pouczenie o prawie odstapienia od umowy wraz z jego wzorem.
 15. Umowa zostaje zawarta z chwila przeslania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przeslanych przez Sprzedawce) wiadomosci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje tresc przeslanego Zamówienia i wyraza zgode na jego realizacje oraz akceptuje tresc Regulaminu i potwierdza zapoznanie sie z pouczeniem o odstapieniu od umowy.
 16. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostepnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowien Umowy sprzedazy Towarów, nastepuje poprzez przeslanie ich Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dolaczenie do przesylki zawierajacej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 17. Umowa sprzedazy zawierana jest w jezyku polskim, o tresci zgodnej z Regulaminem.


VI. Dostawa
 1. Dostawa Towarów odbywa sie na adres wskazany przez Klienta w trakcie skladania Zamówienia
 2. Klient moze wybrac nastepujace formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za posrednictwem firmy kurierskiej
  2. za posrednictwem operatora pocztowego
  3. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
 3. Dodatkowo koszty dostawy zostana wskazane w czasie skladania Zamówienia.
 4. Dostawa jest realizowana niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 5. O wyslaniu Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za posrednictwem wiadomosci SMS, a w przypadku zlozenia Zamówienia elektronicznego formularza Zamówienia dodatkowo równiez za posrednictwem wiadomosci e-mail. W wiadomosci o wyslaniu zamówienia, podany bedzie m.in. nr przesylki i nazwa firmy odpowiedzialnej za dostawe (Poczta Polska, Kurier).
 6. W przypadku, gdyby Towar nie zostal dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwloczne powiadomienie o zaistnialej sytuacji e-mailem na adres wysylki@twojeozdabianie.pl.
 7. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególnosci art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.


VII. Ceny i metody platnosci
 1. Ceny Towarów podawane sa w zlotych polskich i zawieraja wszystkie skladniki, w tym podatek VAT, cla oraz wszelkie inne skladniki.
 2. Klient moze wybrac nastepujace metody platnosci:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczeta zostanie po przeslaniu Klientowi przez sprzedawce potwierdzenia przyjecia Zamówienia, zas wysylka dokonana zostanie niezwlocznie po wplynieciu srodków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia)
  2. gotówka przy odbiorze osobistym – platnosc w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwlocznie po przeslaniu Klientowi przez Sprzedawce potwierdzenia przyjecia Zamówienia, zas Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy)
  3. gotówka za pobraniem, platnosc dostawcy przy dokonaniu dostawy(w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysylka zostanie rozpoczeta po przeslaniu Klientowi przez Sprzedawce potwierdzenia przyjecia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  4. platnosc elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczeta zostanie po przeslaniu Klientowi przez Sprzedawce potwierdzenia przyjecia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawce informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu platnosci przez Klienta zas wysylka dokonana zostanie niezwlocznie po skompletowaniu Zamówienia).


VIII. Uprawnienie do odstapienia od umowy
 1. KlieKlient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie może być sformułowane samodzielnie lub sporządzone wg wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy sie od dnia, w którym nastapilo dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o swiadczenie Uslug od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwila otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez konsumenta przesle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od umowy.
 5. Prawo do odstapienia od umowy przez konsumenta jest wylaczone w przypadku:
  1. swiadczenia uslug, jezeli Sprzedawca wykonal w pelni usluge za wyrazna zgoda konsumenta, który zostal poinformowany przed rozpoczeciem swiadczenia, ze po spelnieniu swiadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstapienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które moga wystapic przed uplywem terminu do odstapienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem swiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wedlug specyfikacji konsumenta lub sluzacy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem swiadczenia jest Towar ulegajacy szybkiemu zepsuciu lub majaca krótki termin przydatnosci do uzycia;
  5. umowy, w której przedmiotem swiadczenia jest Towar dostarczany w zapieczetowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mozna zwrócic ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem swiadczenia sa Produkty, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem swiadczenia sa napoje alkoholowe, których cena zostala uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedazy, a których dostarczenie moze nastapic dopiero po uplywie 30 dni i których wartosc zalezy od wahan na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. umowy, w której konsument wyraznie zadal, aby Sprzedawca do niego przyjechal w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jezeli Sprzedawca swiadczy dodatkowo inne uslugi niz te, których wykonania konsument zadal, lub dostarcza Towary inne niz czesci zamienne niezbedne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstapienia od umowy przysluguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych uslug lub Towarów;
  9. umowy, w której przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumerate;
  10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. swiadczenie uslug w zakresie zakwaterowania, innych niz do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, uslug zwiazanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jezeli w umowie oznaczono dzien lub okres swiadczenia uslugi;
  12. dostarczanie tresci cyfrowych, które nie sa zapisane na nosniku materialnym, jezeli spelnianie swiadczenia rozpoczelo sie za wyrazna zgoda konsumenta przed uplywem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawce o utracie prawa odstapienia od umowy.
 6. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odleglosc, umowa jest uwazana za niezawarta. To, co strony swiadczyly, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana byla konieczna w granicach zwyklego zarzadu, a w szczególnosci stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastapic niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni. Zakupiony Towar nalezy zwrócic na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwlocznie, jednak nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia konsumenta o odstapieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu platnosci przy uzyciu takiego samego sposobu zaplaty, jakiego uzyl konsument, chyba, ze konsument wyrazi zgode na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie bedzie sie wiazal dla konsumenta z zadnym kosztem. Sprzedawca moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej, chyba ze Sprzedawca zaproponowal, ze sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jezeli konsument wybral sposób dostarczenia Towaru inny niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezposredni koszt zwrotu Towaru, chyba ze Sprzedawca zgodzil sie je poniesc.


IX. Reklamacje dotyczace Towarów
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym równiez Klienta bedacego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytulu rekojmi za wady na zasadach okreslonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikajace z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nalezy kierowac na adres Devexpert Jeczmienna 7, 94-202 Lódz, wysylki@twojeozdabianie.pl
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Gwarant udzielający gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.X. Reklamacje w zakresie swiadczenia uslug droga elektroniczna
 1. Klient moze zglaszac Sprzedawcy reklamacje w zwiazku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Uslug. Reklamacje mozna zglaszac pisemnie na adres: Devexpert Kamil Surowiak, Jeczmienna 7, 94-202 Lódz, na adres poczty elektronicznej: wysylki@twojeozdabianie.pl lub przy uzyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podac swoje imie i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnialego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiazuje sie do rozpatrzenia kazdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie bylo mozliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupelnienia w niezbednym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


XI. Pozasadowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczen
 1. Klient bedacy konsumentem posiada m.in. nastepujace mozliwosci skorzystania z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen:
  1. jest uprawniony do zwrócenia sie do stalego polubownego sadu konsumenckiego dzialajacego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wyniklego z zawartej Umowy Sprzedazy.
  2. jest uprawniony do zwrócenia sie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczecie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakonczenia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca.
  3. moze uzyskac bezplatna pomoc w sprawie rozstrzygniecia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca, korzystajac takze z bezplatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spolecznej, do której zadan statutowych nalezy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane sa pod przez Federacje Konsumentów pod bezplatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  4. moze zlozyc swoja skarge za posrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostepnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


XII. Postanowienia koncowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstalych pomiedzy Sprzedawca a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadom wlasciwym zgodnie z postanowieniami wlasciwych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstalych pomiedzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne wlasciwe przepisy prawa polskiego.
 4. Tresc niniejszego Regulaminu moze ulec zmianie. O wszelkich zmianach kazdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie glównej Sklepu zawierajacej zestawienie zmian i termin ich wejscia w zycie. Klienci posiadajacy Konto Klienta zostana dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejscia w zycie zmian nie bedzie krótszy niz 14 dni od dnia ich ogloszenia. W razie, gdy Klient posiadajacy Konto Klienta, nie akceptuje nowej tresci Regulaminu obowiazany jest zawiadomic o tym fakcie Sprzedawce w ciagu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiazaniem umowy.
 5. Podane przez Klientów dane osobowe Devexpert Kamil Surowiak zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta są dostępne w Polityce Ochrony Prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.
Regulamin w formacie PDF
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl